Get Adobe Flash player

foto_1W poniedziałek 11 marca o godzinie 9.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu  rozpocznie się finał Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nadzór nad konkursem sprawuje Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, które ponadto objęło nad nim patronat.

Celem powyższego przedsięwzięcia jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań fizyką, astronomią, geografią, matematyka oraz innymi naukami przyrodniczymi wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs z zakresu fizyki i astronomii ma za zadanie zachęcić uczniów do angażowania się w działalność kół zainteresowań oraz do korzystania z różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, pozwalających na podejmowanie samodzielnych prac badawczych.
Konkurs Wojewódzki z Fizyki i Astronomii jest trzyetapowy, do tej pory odbyły się już etapy szkolny i rejonowy, które wyłoniły uczestników etapu wojewódzkiego. Nadzór nad przebiegiem olimpiady sprawuje Wojewódzka Komisja Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii pod przewodnictwem dr hab. Romana Schreibera, astronoma z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciela Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Do etapu rejonowego awansowali uczniowie, którzy na etapie szkolnym uzyskali, co najmniej 65% możliwych do uzyskania punktów. Z kolei do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy na etapie rejonowym uzyskali 75% możliwych do zdobycia punktów.

Finał Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii będzie polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań, rozwiązaniu zadania obliczeniowego oraz dwóch zadań obserwacyjnych (praktycznych) pod kopułą Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu. Decydujący wpływ na kolejność miejsc w wąskim gronie finalistów, którzy uzyskali najwyższe oceny punktowe w wyżej opisanych zadaniach, będą miały pytania ustne.

Laureatem konkursu zostanie uczeń, który uzyska co najmniej 75% możliwych do zdobycia punktów na etapie wojewódzkim, nie licząc punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania ustne. Finalistą będzie uczestnik, który zgromadzi co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów. Uzyskanie tytułu laureata Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla ucznia gimnazjum z terenu województwa kujawsko-pomorskiego będzie równoznaczne z celująca roczną oceną klasyfikacyjna z fizyki, po uzgodnieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, uczeń może uzyskać zwolnienie z części przyrodniczo-matematycznej egzaminu gimnazjalnego. Ponadto laureat ma prawo przyjęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. Finalistom konkursu, którzy są uczniami gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym oraz przyznanie odpowiedniej liczby punktów określonych zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. W przypadku, gdy laureat lub finalista jest uczniem szkoły podstawowej z województwa kujawsko-pomorskiego przysługuje mu prawo do wyszczególnienia osiągnięcia na świadectwie szkolnym. Jeśli laureat lub finalista nie jest uczniem szkoły z terenu województwa kujawsko-pomorskiego otrzyma odpowiednie zaświadczenie o uzyskanym tytule.

Gabinet Marszałka
11 marca 2013 r.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Astrobazy

 

Powrót Kopernika